Målet är att få upp vetenskap på beslutsfattarnas bord

Wendy Broadgate leder Future Earths globala huvudkontor i Sverige sedan 2016. Målet för organisationen är att få såväl politiker och policymakare, som företagare och andra samhällspartner, att inlemma evidensbaserade hållbarhetsperspektiv i sitt beslutsfattande – för planetens och våra samhällens skull.

Den 13 november 2017 sammanträdde FNs ramkonvention för klimatförändring, UNFCCC, i Bonn. Dess chefssekreterare Patricia Espinosa kunde här lägga fram en lättöverskådlig rapport där de tio viktigaste vetenskapliga fakta om klimatförändring presenterades (Läs de tio punkterna här). Två dagar senare talade FNs generalsekreterare António Guterres om hur vetenskaplig forskning visar på vikten av att minska utsläppen av koldioxid. Han sa bland annat att ”Under många år har man talat om att sänkta utsläpp skulle leda till minskad tillväxt, och att ökande utsläpp var ett nödvändigt ont för framåtskridande. Denna dogm är nu död.” Rapporten som gav denna bakgrund baserades på drygt 50 vetenskapliga artiklar i ämnet och hade sammanställts av organisationen Future Earth (länk till rapporten).

När FNs ramkonvention för klimatförändring, UNFCCC, sammanträdde i Bonn i november var en av programpunkterna en rapport sammanställd av Future Earth. Längst till höger på bilden syns Wendy Broadgate, bredvid UNFCCCs chefssekreterare Patricia Espinosa. Längst till vänster i bild syns professor Johan Rockström, Stockholm Resilience Center.

– Patricia Espinosa hade bett oss att ta fram materialet inför detta viktiga klimatmöte, säger Wendy Broadgate.

Wendy Broadgate har tidigare forskat om klimat och jordsystemet, på engelska Earth Systems Science, och människans påverkan på dessa. När hon fick tillfälle att börja arbeta vid Future Earth var det inte ett svårt beslut.

– Jag ville inte forska i ett vacuum, utan det var viktigt för mig att det vi kom fram till skulle användas av samhället. De hot mot vår planet vi har att hantera är mycket brådskande. Det finns mycket kunskap och jag vill säkerställa att denna integreras och används på kreativa vis för att lösa miljökrisen och detta kräver forskning, innovation och samarbete, säger hon.

Viktigt med samverkan

Wendy Broadgate poängterar vikten av samverkan med samhällsaktörer och företagare, med målet att skapa innovationer som i sig minskar klimatpåverkan.

– Förändringar behöver ske på alla nivåer, så Future Earth samarbetar även med företag och organisationer för att få näringslivet att ta större ansvar i omställningen, säger Wendy Broadgate.

En bransch som de speciellt fokuserar på är den så kallade ICT-sektorn (från engelskans Information, communications och technology), som är progressiv och öppen för förändring och har stor påverkan på resten av samhället.

– De kan påverka på systemnivå, genom att bygga in hållbarhet i sina prylar – i telefoner, appar eller verktyg – och på så vis puffa konsumenterna i rätt riktning, säger hon.

Det ekonomiska stödet från Familjen Erling Perssons stiftelse är välkommet.

– Det har hjälpt oss att överbrygga gränserna och sy ihop en större bild av skeendena. Genom att integrera olika forskningsfält och den kunskap som stammar från forskningen går det att skapa mer hållbara strategier och policys, säger Wendy Broadgate.

En global organisation

Organisationen Future Earth är inriktad mot forskning och innovation för global hållbarhet. Ett uttryck för den globala tanken är att de har fem huvudkontor, som ligger i Japan, USA, Kanada, Frankrike och Sverige. Wendy Broadgate berättar att man, för att knyta samman alla medarbetare, har virtuella möten flera gånger i veckan och även verktyg för att kunna dela dokument.

– Alla huvudkontor har sin speciella inriktning och i Stockholm finns vår kommunikationsansvarige som har en del utmaningar eftersom vi verkar i olika tidszoner, säger Wendy Broadgate.

Medarbetare i Stockholm samarbetar med huvudkontoret i Colorado som publicerar magasinet Anthropocene (till magasinet). I Stockholm finns även organisationens Media Lab, som arbetar med innovation, artificiell intelligens och virtual reality-projekt. Ett sådant projekt kunde på ett unikt vis få deltagarna vid FNs Habitat III konferens i Quito att förstå de förhållanden som många fattiga lever under, berättar Wendy Broadgate. Med hjälp av virtual reality kunde deltagarna röra sig i 3D i favelan Gereba, med allt vad det innebär av bristande sophantering, energi- och vattenförsörjning.

– Det är ett starkt sätt att peka på vilka problem som finns och vad som behöver hanteras på ett hållbart sätt nu när mer än hälften av jordens befolkning bor i städer. Under de närmaste 30 åren kommer fler urbana ytor än någonsin byggas – det ger oss möjlighet att göra saker annorlunda än tidigare, baserat på den kunskap som i dag finns om utmaningar och lösningar, säger hon.

Projektet gav upphov till Future Earths första spin-off företag, kallat Scene There.

Utsläppen av koldioxid måste halveras

På frågan om vad som är det mest akuta problemet och som de omkring 50 000 forskare som har koppling till Future Earth arbetar med är Wendy Broadgate mycket tydlig.

– Klimatförändringarna är det absolut mest brådskande, eftersom dessa påverkar en rad skilda frågor, som mattillgång, vattenhushållning, energi och migration, säger hon.

Just migration och hur människor påverkas av klimatförändringar är ett relativt nytt forskningsfält.

– Tydligt ändrade vädermönster är ett resultat av klimatförändringarna, men exakt var och när värmeböljor, torka eller översvämningar kommer att ske är ett aktivt forskningsområde, säger hon.

Ett viktigt projekt inom Future Earth är att bidra till att sammanställa och åskådliggöra den globala kolbudgeten, alltså hur utsläppen av växthusgaser ser ut på global skala. Årets upplaga visar en negativ trend – jämfört med de tre senaste åren, då utsläppen av koldioxid leget still, ses nu en svag ökning.

Forskningen visar att det som behöver förändras är att via olika åtgärder halvera utsläppen av koldioxid varje decennium, något som kallas Carbon Law, ”kol-lagen”. (Namnet anspelar på Moores lag, som innebär att datorchip var 18-24 månad halveras i storlek och samtidigt dubblerar beräkningskraften).

– En halvering av utsläppen varje decennium är vad som krävs, något som vi backar upp med en rad olika forskningsprojekt. Denna halvering är den färdplan som vi måste följa för att kunna uppfylla de klimatmål som slogs fast i Parisavtalet, säger hon.

Och det finns ljuspunkter. Under det senaste tio åren har investeringarna i grön energi ökat sexfaldigt. Wendy Broadgate pekar på att det för att lyckas krävs såväl tekniska lösningar, som att bättre utnyttja grön energi och nya slags kolsänkor, som beteendeförändring. Hon beskriver två fotografier från 5th Avenue i New York tagna med 10 år mellanrum.

– På det från 1913 syns bara hästdragna kärror, medan det som är taget 1923 kryllar av bilar. Den förändringen är resultatet av teknikutveckling i kombination med beteendeförändring, säger hon.

Klimatförändringarna är något som påverkar hela planeten och Wendy Broadgate betonar vikten av att Future Earths forskning väsentligen bidrar till FNs klimatpanel IPCCs rapporter och också är med som observatör i olika sammanhang, som vid UNFCCCs klimatförhandlingar.

– Vi kan som få andra ta vetenskapen till förhandlingsbordet vid ett FN-möte, säger hon.

Nio miljarder människor

År 2050 beräknas nio miljarder människor komma att leva på jorden. För att alla ska kunna leva ett drägligt liv måste vi ställa om, säger Wendy Broadgate.

– Här måste vi fatta kloka beslut. Visst kan vi se till att skapa mer betesmark för köttdjur genom att avverka regnskog, men det finns andra, bättre sätt. Ett sådant är att vi ändrar beteende och äter mindre kött. En studie från Future Earth om minskat köttätande visar att det förhindrar avskogning och den minskade biodiversitet som följer av detta, men förändrade matvanor kan även minska utsläpp av växthusgaser med mellan 30 och 70 procent, säger hon och fortsätter:

– Och det handlar inte bara om klimatet. Forskningen visar att minskad köttkonsumtion även bidrar till bättre hälsa och minskade sjukvårdskostnader – det handlar om att se alla bitar i det stora pusslet.

Ett annat projekt som Wendy Broadgate nämner, är studier av koraller och deras växtsätt. Reven byggs upp av små koralldjur som påverkas av de ökade halterna av koldioxid i atmosfären. Den ena effekten är blekning, som beror på att koralldjuren, vid högre temperaturer, helt enkelt kastar ut de färgglada alger som de lever i symbios med, vilket gör att det ser ut som om korallerna bleks. Den andra effekten är att den ökande koncentrationen av koldioxid i atmosfären löser in mer kolsyra i vattnet, så att vattnet i sig blir surare. Den här effekten avtar dock med ökande temperatur i vattnet, vilket betyder att havets koldioxidupptag kan bli mindre i framtiden, något som i sin tur ökar uppvärmningen.

– Det som är problemet här är eftersläpningen, alltså att de effekter vi ser nu kommer att förstärkas över tid, även om vi lyckas minska koldioxidutsläppen, säger Wendy Broadgate.

Viktiga sociala brytpunkter

Future Earth påverkar på högsta globala nivå, där politiker och andra beslutsfattare verkar. Men det betyder inte att det är oviktigt vad enskilda individer gör, särskilt i Sverige.

– Svenskar i genomsnitt lämnar ett mycket stort koldioxidavtryck, jämfört med hur det ser ut i fattigare delar av världen, så visst spelar det roll hur vi väljer, säger Wendy Broadgate.

Hon menar att konsumentmakt är en viktig del i allt förändringsarbete.

– Om jag väljer att inte köpa den brödrost som kommer att gå sönder, utan istället en som är möjlig att reparera, påverkar mitt beslut handlare. På samma vis som om jag hellre köper miljömärkt fisk eller väljer att minska på mängden rött kött, säger hon.

I klimatsammanhang talas det ofta om brytpunkter, som innebär att en gradvis förändring går att hantera, men bara till en viss gräns. När det tröga systemet sedan förändras sker detta snabbt och i grunden och förändringen kan också bli permanent. En sådan brytpunkt, eller ”tipping point”, är om ökad temperatur tinar områden som idag är nedisade. Utan isen som reflekterar solens värmande strålar eskalerar uppvärmningen. Smältande is leder samtidigt till höjda havsnivåer. Wendy Broadgate menar att det som nu behövs är motsvarande sociala brytpunkter, där många människors förändrade beteende tillsammans skapar en ketchupeffekt, som kan ge positiv global effekt för planeten.

– Här kan Sverige anta en ledande roll och gå före och visa vägen, säger hon och fortsätter:

– Jag är inte optimist om allt, och tror tyvärr att vi kommer att få svårt att rädda korallreven. Men i grunden tror jag att vi kommer att klara av att uppfylla klimatmålen och bygga en mer hållbar livsstil.

OM Wendy Broadgate:

Disputerad inom marinkemi vid University of East Anglia, Storbritannien och har publicerat vetenskapliga studier om antropocen, geosystem och ocean-atmosfärinteraktioner. Mellan 2000 och 2015 var hon biträdande direktör för International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). År 2015 ledde hon The Fisheries Secreteriat, en icke vinstdrivande organisation som driver frågan om hållbart fiske i Europa. Sedan 2016 leder hon Future Earths globala huvudkontor i Sverige, vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm.

 

Wendy Broadgate OM multidisciplinära samarbeten:

Det är precis detta som vårt arbete vid Future Earth handlar om, så sådana samarbeten är mycket viktiga. Det som behöver överbryggas är skillnader i språk – och då menar jag hur olika professioner talar. Sätter man en naturvetare och en samhällsvetare i samma rum, kan de trots att de använde r liknande uttryck mena väldigt olika saker. Här behövs workshops och andra situationer där man lär av varandra.

Läs mer om Future Earth här

Future Earth ger ut magasinet Anthropocene

Text: Lotta Fredholm

Till fler artiklar