Nyanlända barn och ungdomar fokus i ny satsning

Med start 2017 satsar Familjen-Erling Perssons Stiftelse under tre år nära 45 miljoner kronor i stöd för projekt med särskilt fokus på nyanlända barn och ungdomar. Genom att stödja verksamheter som tillvaratar ungas handlingskraft, visar på vägar in i det svenska samhället och främjar psykiskt hälsa är målsättningen att bidra till att öka möjligheterna för unga nyanlända.

Genom stöd till BRIS, Fryshuset och SOS Barnbyar Sverige bidrar stiftelsen till tre olika verksamheter som kompletterar varandra genom att lägga sin tonvikt vid olika behov. BRIS har lång erfarenhet av arbete med barns och ungas psykiska hälsa, Fryshuset lyfter ungas inneboende kreativitet och kapacitet och genom SOS Barnbyars verksamhet nås barn och unga i samhällets vård.

Projekten i korthet

BRIS – Tillsammans för barn som flytt

Projektet kommer att ge professionellt stöd till barn som flytt och sprida BRIS stödgruppsmodell i hela landet, stötta nätverken kring ensamkommande barn, samla samhällets aktörer och stärka deras möjligheter att inkludera barn som flytt, och att bedriva ett intensivt påverkansarbete för att stärka barnets rättigheter.

Kontakt: Anna.Holmqvist@bris.se    Till BRIS

Fryshuset – FRYSHUSET MOVES

MOVES har två huvudsyften.  Det första är att bygga vidare på den ungdomsdrivna verksamhet som är väl etablerad av Fryshuset och som ökar delaktighet, meriter, kontakter och erfarenheter på individnivå. Det andra syftet är att åstadkomma en förflyttning i samhällets syn på mångfald. Genom att berätta de positiva berättelserna som kommer ur de ungdomsdrivna projekten kan bilden av mångfald som en förutsättning för att integrera Sverige i den globala världen förmedlas.

Kontakt: Johan.Oljeqvist@fryshuset.se      Till Fryshuset

SOS Barnbyar – SOS Barnbyars mentorsprogram i Hammarkullen

Med fokus på barn och ungdomar i samhällsvård och socioekonomisk utsatthet, särskilt nyanlända, bedriver SOS Barnbyar sedan hösten 2016 för första gången operativ verksamhet i Sverige. Ungdomscentret i Hammarkullen i Göteborg är basen för ett professionellt mentorsprogram som startats med syfte att ge de unga trygghet, stimulera lärande och bygga kontaktnät – grunden för ett självständigt liv.

Kontakt: Cecilia.Naucler@sos-barnbyar.se    Till SOS Barnbyar

Till fler nyheter

Projekt