Rapportering

Samtliga anslagsmottagare ska rapportera till stiftelsens styrelse utan särskild anmaning.

Delrapportering

För projekt som sträcker sig längre än ett år ska en årlig rapport lämnas som dels omfattar en ekonomisk rapport dels en verksamhetsrapport. Denna rapport ska vara sammanställd av den projektansvarige.

Dessutom ska för projekt som sträcker sig fem år eller längre göras en utvärdering av verksamheten efter halva tiden, varefter beslut tas om medel ska utgå även för den resterande projektperioden.

Slutrapportering

En slutrapportering ska göras som ger en samlad ekonomisk redovisning och en summering som rör hela verksamheten. För forskningsprojekt ska samtliga publikationer som framställts inom projektets ram redovisas.

Vid rapportering vill stiftelsen ha svar på följande frågor:

  1. Har projektet genomförts enligt plan? kommentera eventuella avvikelser.
  2. Har några betydelsefulla resultat framkommit?
  3. Hur har information om eventuella resultat spridits?
  4. Hur har beviljade medel använts?
1

Typ av rapport

2
3

Bifogade filer

Formuläret tar bara emot filer i formatet Word, Excel eller PDF och de kan inte vara större än 5 MB per fil. Vid större filer än så var vänlig kontakta oss per e-post.