Regler

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning.

Stiftelsen ser helst att projekten har en tvärvetenskaplig karaktär. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige. Det finns inga bestämda gränser för sökbart belopp. Sökta projekt kan normalt vara 2-5 år långa och ska vara tydligt avgränsade (ej del av löpande verksamhet, ej forskningsprogram). Huvudsökande bör ha en senior position inom sin organisation. Beslut tas utifrån projektets ekonomiska plan.

Stiftelsen ger ej medel till:

  • Privatperson om ansökan saknar anknytning till någon organisation
  • Ansökan som härrör från annan stiftelse eller fond som i sin tur förmedlar bidrag
  • Ansökan som rör sådan verksamhet som kommuner, landsting eller staten har ett reguljärt ansvar att bekosta
  • Insatser som inte kan förväntas få mer varaktig eller omfattande betydelse
  • Centrum- eller nätverkssatsningar, mötes- eller konferensverksamhet, individuella postdoktors- eller doktorandstudier
  • Stiftelsen följer noggrant upp att anslagna medel används effektivt och till avsedda ändamål.

Stiftelsen har alltid fri prövningsrätt.

Personuppgifter

Namn, adress, personnummer på projektansvarig, medsökande, ev kontaktperson.

Kort sammanfattning

Projektets titel och ändamål, betydelse, genomförande och tidsplan.

Anslagsmottagare

Här anges universitet, högskola, akademi, organisation eller liknande.
Ansökan ska godkännas av rektor eller ansvarig för organisationen eller liknande.

Budget

Specificerad kalkyl över sökt belopp i SEK. Beräknade kostnader totalt för projektet samt specificerat per budgetår. Ange direkta kostnader förknippade med projektet, såsom löner (inklusive lkp), resor, material och övriga kostnader.

För att underlätta bedömning av budgetens rimlighet kan kalkylen med fördel förtydligas med en beskrivande budgetmotivering.

Bidrag till indirekta/administrativa kostnader ges med fasta belopp baserat på heltidsekvivalenter. För lokaler ges 45 tkr och för administrativa kostnader 100 tkr per heltid på projektet och per år (dvs 100% tjänst; 145 tkr bidrag). De båda bidragen får användas fritt för de båda ändamålen.Den policy som ligger till grund för bidragen togs 2011 fram av ett antal forskningsstiftelser och finns att tillgå här.

Exempel budgetuppställning

Uppgifter om hur eventuella följdkostnader kommer att finansieras och om anslag sökts eller beviljats från annan finansiär ska anges.

Projektbeskrivning

En utförligare projektpresentation, som inte bör överstiga fem sidor, ska bifogas. Här anges projektets bakgrund och syfte samt projektets uppläggning, metodval och för- väntad betydelse. Uppgifter om den sökandes meriter och eventuella referenser bifogas ansökan.

Underskrift

Underskriften bekräftar att ett eventuellt anslag kan tas emot av organisationen samt att ansökningens budget kontrollerats och att ett eventuellt behov av medfinansiering av indirekta kostnader kan hanteras. Underskrift ska således inhämtas från befattningshavare med befogenhet att intyga detta.

Ansökningstid

Stiftelsen sammanträder för beslut om anslag i september/oktober och februari/mars. Ansökningar på område Vetenskap & Forskning ska för kommande ansökningsomgång vara stiftelsen tillhanda 9 april 2021.

Sista ansökningsdag på områdena Undervisning & Utbildning samt Barn & Ungdomars utveckling är 15 oktober 2021.

Så snart ansökan har beretts och styrelsen fattat ett beslut om eventuellt stöd meddelas den sökande skriftligt.

Rapportering

Ett villkor för anslag är att reglerna för rapportering som stiftelsen har efterföljs. Se vidare vid rubrik Rapportering.