Tina Elfwing och Martin Jakobsson, Stockholms universitet, Östersjöcentrum

För att utveckla Stockholms universitets forsknings- och utbildningsmöjligheter vid Askölaboratoriet har Familjen Erling-Perssons Stiftelse donerat medel för att skaffa ett modernt forskningsfartyg. Tina Elfwing, föreståndare på Stockholms universitet Östersjöcentrum, och Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, berättar om deras arbete.

”Östersjöcentrum är en samlande kraft för den breda forskningen vid universitetet där vi fungerar som en länk mellan forskning och samhälle genom att kommunicera ut viktiga resultat till omvärlden. Vi förvaltar och tillhandahåller dessutom infrastruktur för marin forskning och utbildning, till vilket fältstationen Askö-laboratoriet räknas”, säger Tina och berättar vidare om hur fartyget kommer att användas. ”Vi har dubbla behov av fartyget. Dels  behöver vi det för att kunna ta stora kursgrupper till Askö. Dels kommer fartyget också fylla en viktig funktion som plattform från vilken vi kan ta många olika prover och utveckla den forskning som bedrivs i området”

”Det här forskningsfartyget kommer att bli själva kärnan i vårt användande av Askö. När vi utbildar våra studenter så kommer vi ha teorin hemma (Stockholms universitet), medan den praktiska delen av utbildningen sker direkt på fartyget eller på Askö”, fyller Martin i och fortsätter: ”Eftersom vi kan samla forskare med olika discipliner på en och samma plats får vi en mer tvärvetenskaplig forskning. Att sammanföras på detta sätt är helt enkelt det bästa man kan göra för att stimulera forskning och utveckling. Och eftersom det är ett isbrytande fartyg kommer vi kunna använda det året om.”

Vidare berättar han om fartygets teknologi och på vilket sätt det påverkar forskning och resultat. ”Tack vare dess mätteknik får vi en bättre helhetsbild. När vi scannar havsbottnen kan vi direkt via skärmar få en bild över hur det ser ut. På så vis kan vi enklare se var vi ska ta prover. Dessutom medför fartyget att vi blir mer tidseffektiva. Detta eftersom varje grupp inte behöver åka ut var för sig, återvända med data, analysera och skicka vidare. Det görs istället direkt på fartyget”, förklarar Martin. 

Vårt mål är att hjälpa andra att nå sina mål

Tina berättar att fartyget även kommer att medföra mycket positivt för undervisningen. ”Ett modernt fartyg som möjliggör forskningsutveckling skapar samtidigt helt nya möjligheter även på utbildningssidan. När forskning och utbildning integreras höjs kvaliteten i undervisningen. Fartyget kommer att innebära nya förutsättningar för hela universitetets användande av Askölaboratoriet.” 

Martin berättar vidare om hur deras forskning påverkar samhället på olika sätt. ”Forskning inom vårt område är viktigt eftersom vi bland annat kan gå in och säga varför något har skett samt vad det ger för effekter och om vi kan ändra på den utvecklingen.”

Både Tina och Martin ser mycket positivt på det nya, isbrytande fartyget som kommer att vara redo att tas i bruk om ungefär två år (2016).